Hablemos Rama » Introduction/Introducción

Forma de Leer:

English phrase / Frase en Español

Rama phrase-Frase en rama

 

Welcome / Bienvenido-a.

Maliis nisuungi maa siiku.


I feel happy to see you / Me alegra verte

Maliika naakri maa nisuungi

 

I see it good that you came / Que bueno que veniste

Maliis nisuungi maa siiku.

How are you? / ¿Cómo estás?
Niika bii?

I'm fine / Bien
Naas maliika aakrii. Maliika naakri.
Bitar naakri